contactus Skontaktuj się z nami

Nota prawna

be a maestro

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją prawną, ponieważ uzyskując dostęp do tej Witryny, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, obowiązujące przepisy prawa i warunki wyszczególnione poniżej.

Właściciel niniejszej Witryny zastrzega sobie prawo do modyfikowania jej zawartości w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich modyfikacji. Podobnie zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia wszystkich lub części funkcji Witryny w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

1. PREZENTACJA STRONY INTERNETOWEJ

EDYTOR STRONY

Niniejsza Witryna jest własnością

EURIAL INTERNATIONAL

75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes, Francja

Rejestr handlowy i spółek: RCS NANTES 815 063 888

SAS z kapitałem 700.000 euro

Telefon: 02 40 68 18 18

SIRET : 815 063 888 00029

NUMER VAT UE : FR 59 815 063 888

[CITEO : FR209339_01IHIO]

Dyrektor publikacji: Gilles Rabouille

HOSTING STRONY

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez ALFA-SAFETY.

Dane kontaktowe webmastera: contact@alfa-savety.fr

Właściciel strony internetowej udostępnia informacje wyłącznie w celach informacyjnych. Dokłada wszelkich starań, aby sprawdzać ich dokładność i aktualizować je. Nie udziela się jednak żadnej gwarancji, że informacje są prawidłowe, dokładne, aktualne lub kompletne.

W związku z tym właściciel Witryny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające w szczególności z nieprecyzyjności lub niedokładności informacji dostępnych w tej Witrynie lub za jakiekolwiek naruszenia wynikające z nieuczciwej ingerencji osób trzecich w tę Witrynę lub za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą uszkodzić lub uniemożliwić korzystanie ze sprzętu komputerowego użytkownika po odwiedzeniu tej Witryny.

Właściciel Witryny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Witryna jest niedostępna z jakiegokolwiek powodu w związku z treścią dokumentów.

2. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W celu ułatwienia dostępu do innych stron internetowych, właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do wstawienia pewnej liczby linków do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedostępność tych stron internetowych osób trzecich, ich treści, reklam lub innych elementów dostępnych na tych stronach internetowych. Właściciel niniejszej Witryny nie może zatem ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny internetowe osób trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp.

Zewnętrzne witryny internetowe mogą zawierać łącza hipertekstowe do niniejszej Witryny. Taki link nie może zostać zainstalowany bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela niniejszej Witryny.

3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie, kliknij tutaj.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Łącząc się z Witryną opublikowaną przez właściciela Witryny, posiadacza wszystkich związanych z nią praw własności intelektualnej, nie możesz kopiować ani pobierać całości ani części jej zawartości, chyba że za naszą uprzednią i wyraźną zgodą.

Niniejsza Witryna, jak również cała jej zawartość (w szczególności zdjęcia, logo, marki i wszelkiego rodzaju informacje w niej zawarte) są chronione prawem autorskim. Właściciel Witryny udziela użytkownikom swojej Witryny prostego upoważnienia do przeglądania Witryny, z wyłączeniem w szczególności ponownego wykorzystania całości lub części zawartości tej Witryny z jakiegokolwiek powodu.

Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone, w tym w odniesieniu do dokumentów do pobrania (logo, zdjęcia, informacje wszelkiego rodzaju lub inne). Dokumenty do pobrania są również chronione prawem autorskim. Ograniczenia w korzystaniu z tych dokumentów są określone na odpowiednich stronach Witryny.

Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprezentacja Witryny przez jakąkolwiek firmę bez wyraźnej zgody właściciela Witryny jest zabroniona i stanowiłaby naruszenie sankcjonowane przez artykuły L.335-2 i następne francuskiego kodeksu własności intelektualnej. To samo dotyczy, w stosownych przypadkach, baz danych na Stronie, które są chronione przepisami francuskiej ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę europejską z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych do francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Podobnie, wszelkie nagrywanie, nadawanie, tłumaczenie i adaptacja, w całości lub w części, Witryny są zabronione.

5. PRAWO WŁAŚCIWE

Witryna i jej zawartość są tworzone zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi we Francji. Nawet jeśli jest ona dostępna dla innych użytkowników, Witryna i jej zawartość są przeznaczone dla mieszkańców Francji.

6. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi, kliknij tutaj.

7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i wynikające z pojawienia się błędu lub niezgodności.